Ecumenical Patriarch: Μήνυμα της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου προς την 28ην Γενικήν Συνέλευσιν της Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως της Ορθοδοξίας Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε, πάλιν ἐρῶ χαίρετε!

Related Articles

Μὲ ἀμέριστον ἐνδιαφέρον καὶ μὲ τὴν ὀφειλομένην προσοχὴν παρακολουθοῦντες πάντοτε ἀπὸ τὸ ἐν Κωνσταντινουπόλει Σεπτὸν Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τὴν ὅλην δραστηριότητα καὶ τὰς εὐγενεῖς πρωτοβουλίας τῆς ὑμετέρας «Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως τῆς Ὀρθοδοξίας», οὐ παύομεν δεόμενοι τοῦ Κυρίου Παντοκράτορος ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τοῦ σπουδαίου ἔργου ὑμῶν, ὡς καὶ ὑπὲρ τῶν Κοινοβουλίων καὶ τῶν Κρατῶν ἅτινα ἐκπροσωπεῖτε, ἀπονέμοντες ὑμῖν ἑκάστοτε τὴν Πατριαρχικὴν ἡμῶν εὐλογίαν καὶ εὐχήν, ἐν ἀγάπῃ ἐκτενεῖ καὶ βαθείᾳ.

Ἤδη συνέρχεσθε εἰς τὴν ἁγιοτόκον καὶ εὔανδρον Κρήτην, ἐξέχουσαν καὶ ἱστορι-κὴν Ἐπαρχίαν τοῦ καθ’ ἡμᾶς ἁγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου, συγκρο-τοῦντες τὴν 28ην Γενικὴν Συνέλευσιν ὑμῶν, κεντρικὸν ἔχουσαν θέμα τὸ ἄκρως ἐπίκαι-ρον καὶ βαρυσήμαντον: «Τὸ μέλλον τοῦ κόσμου, τὸ μέλλον τῆς Εὐρώπης μετὰ τὴν πανδημία». Ἀπὸ τοῦ ἀγρυπνοῦντος μαρτυρικοῦ Φαναρίου σᾶς καλωσορίζομεν εἰς τὸ κανονικὸν ἔδαφος ἡμῶν, χαιρετίζομεν ἐγκαρδίως τὴν σύναξίν σας καὶ εὐλογοῦμεν τὰς ἐργασίας αὐτῆς.

Ὁλη ἡ ἀνθρωπότης ὑφίσταται ἀπὸ ἑνὸς καὶ ἡμίσεως ἔτους τὸν φρικαλέον καὶ βροτολοιγὸν λοιμὸν τοῦ Covid-19 καὶ τῶν ποικίλων καὶ πολυωνύμων μεταλλάξεων αὐτοῦ. Θρῆνος ἠκούσθη ἐν Ραμᾷ! Ὑπὲρ τὰ τέσσερα ἑκατομμύρια οἱ νεκροὶ καὶ περὶ τὰ διακόσια ἑκατομμύρια οἱ νοσοῦντες συνάνθρωποι ἡμῶν παγκοσμίως, ἐνῷ πολλοὶ τῶν ἀποθεραπευομένων ἐξακολουθοῦν ἐπὶ μακρὸν νὰ ὑποφέρουν ἀπὸ διάφορα σοβαρὰ δευτερογενῆ προβλήματα ὑγείας, σωματικῆς καὶ ψυχικῆς. Ὁ πόνος εἶναι ἀπερίγρα-πτος, ἡ θλίψις δυσπαραμύθητος, τὰ δάκρυα ἀείρροα εἰς κάθε γωνίαν τῆς Οἰκουμένης. Ἡ κανονικότης τοῦ βίου ἔχει ἀνατραπῆ, τόσον εἰς προσωπικόν, ὅσον καὶ εἰς κοινωνικὸν καὶ κρατικὸν καὶ διακρατικὸν ἀκόμη ἐπίπεδον! Ἀποχωρισμοί, ἀποκλεισμοί, ἀπομονώ-σεις, ἀναστολὴ ἐμπορικῶν, ἐκπαιδευτικῶν, οἰκονομικῶν, περιηγητικῶν, τεχνικῶν, καλλιτεχνικῶν, ψυχαγωγικῶν καὶ ἐπιστημονικῶν, ἐν πολλοῖς, δραστηριοτήτων, γυρί-ζουν ὀδυνηρῶς εἰς τὰ ὀπίσω τοὺς δείκτας τοῦ ὡρολογίου μὲ ἀπροσμετρήτους ζημίας, ὄχι μόνον ὑλικάς! Οὐδὲ αὐτὸς ὁ ἐκκλησιαστικὸς καὶ λειτουργικὸς βίος τῶν πιστῶν ἔμεινεν ἀνεπηρέαστος! Οἱ πιστοὶ ἐβίωσαν καὶ ἀκόμη πολλαχοῦ βιώνουν στέρησιν τῆς εὐχαριστιακῆς των συνάξεως καὶ μεταλήψεως τῶν Θείων, βιώνουν ἀληθῆ πνευματικὸν λιμόν. Ἐνῷ ὁ λιμὸς ὁ ὑλικὸς ἀκολουθεῖ κατὰ πόδας τὸν λοιμὸν τῆς πανδημίας, κυρίως εἰς τὰς οἰκονομικῶς χαμηλοτέρας κοινωνικὰς τάξεις ὅλων τῶν χωρῶν, καὶ ὄχι μόνον τῶν πενεστέρων τοῦ λεγομένου Τρίτου Κόσμου. Διὰ τὰς τελευταίας ταύτας Χώρας, αἱ ὁποῖαι στεροῦνται καὶ πόρων καὶ ὑποδομῶν, φρονοῦμεν ὅτι αἱ εὐρωστότεραι οἰκονομι-κῶς καὶ ἰατροφαρμακευτικῶς ἐπαρκέστεραι Χῶραι ὀφείλουν νὰ ἐπιδείξουν ἀμελητὶ ηὐξημένην ἀλληλεγγύην, κυρίως προμηθεύουσαι αὐτὰς δωρεὰν ἱκανὰς ποσοτήτας ἐμβολίων καὶ θεραπευτικῶν σκευασμάτων.

Οἱ ἁρμόδιοι ἰατροὶ καὶ ἐρευνηταὶ δαπανῶνται καθημερινῶς πανταχοῦ διὰ τὴν ἀνάσχεσιν τῆς πανδημίας, οἱ νοσηλευταὶ θυσιάζονται εἰς τὸ καθῆκον τῆς περιποιήσεως τῶν νοσούντων, οἱ οἰκονομολόγοι ἀποδύρονται τὰς τεραστίας ζημίας τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας, οἱ ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος προσπαθοῦν νὰ ἐμφυσύσουν παραμυθίαν καὶ αἰσιοδοξίαν, οἱ ἐμπεπιστευμένοι τὴν πολιτικὴν ἐξουσίαν ἀγωνιοῦν καὶ ἀναζητοῦν ἐπειγόντως λύσεις διὰ τὸν Ἰμαλαϊακὸν ὄγκον τῶν προβλημάτων, ἡ ἀνθρωπότης ὅλη ζῇ καταστάσεις ἐν πολλοῖς ἐνθυμιζούσας στοιχεῖα τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως!

Ὑπ’ αὐτὰς τὰς σκοτεινὰς συνθήκας καὶ μὲ τοιαῦτα λίαν χαλεπὰ δεδομένα, καλεῖσθε, ἀγαπητοί, νὰ καταθέσητε, ὡς Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι Κοινοβουλευτικοὶ ἐκπρόσωποι, λόγον ἐλπίδος, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Νικητῇ τοῦ θανάτου, ἐλπίδος, διὰ τὸ αὔριον τῆς Εὐρώπης καὶ τοῦ κόσμου! Λόγον, ὁ ὁποῖος θὰ φωτίσῃ εὐαγγελικῶς καὶ λυτρωτικῶς τὰ βήματα ὄχι μόνον τῶν Χριστιανῶν ψηφοφόρων σας, ἀλλὰ καὶ τῶν Κυβερνήσεών σας καὶ ὅλης ἀδιακρίτως τῆς ἀνθρωπότητος. Ναί, ἡμεῖς οἱ πιστεύοντες εἰς τὸν Θεάνθρωπον Λυτρωτὴν τοῦ Κόσμου, τὸν βαστάζοντα τὰς ἀσθενείας, τὰ πάθη καὶ τὸν ὅλον φόρτον τῶν ψυχῶν καὶ τῆς ζωῆς ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ἐξ ἰδίας ἐμπειρίας δυνάμεθα νὰ διακηρύξωμεν ὅτι τὸν τελευταῖον λόγον δὲν τὸν ἔχει ὁ λοιμός, ἡ πανδημία καὶ τὰ παρεπόμενά των, ἀλλ’ Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ Ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασις καὶ ἐκφράζει θυσιαστικῶς τὴν πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἀγάπην τῆς Τρισηλίου Θεότητος.

Ἐκφράζοντες ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ καὶ τὰ θερμὰ ἡμῶν συλλυπητήρια ἐπὶ τῇ πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν ἐκδημίᾳ τοῦ ἀειμνήστου πρώην Γενικοῦ Γραμματέως τῆς «Διακοινο-βουλευτικῆς Συνελεύσεώς» σας εὐσεβοῦς Ἕλληνος πολιτικοῦ Ἀναστασίου Νεράντζη, εὐχόμεθα τὴν ἐν Χώρᾳ Ζώντων ἀνάπαυσίν του καὶ τὴν ἐκεῖθεν προσευχητικὴν συνδρο-μήν του πρὸς εὐόδωσιν τῶν ἐργασιῶν καὶ καλλίκαρπον συνέχειαν τοῦ πολλὰ ὑποσχο-μένου ἔργου σας.

Αἴροντες χεῖρας καταστέφομεν ἕνα ἕκαστον τῶν μελῶν καὶ τῶν λοιπῶν συντελεστῶν καὶ ὅλων τῶν συμπαρόντων τῇ Πατριαρχικῇ ἡμῶν εὐλογίᾳ, εὐχόμενοι «περισσεύειν μᾶλλον» εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν!

,βκα’ Ἰουλίου ιζ’

More on this topic

Advertismentspot_img

Σεβασμιώτατος Δωρόθεος Β'

Με ευλάβεια και κατάνυξη

Liturgical music

error: Content is protected !!