Ecumenical Patriarch: Message from A.. Th. His Holiness the Ecumenical Patriarch Mr.. Bartholomew to the 28th General Assembly of the Interparliamentary Assembly of Orthodoxy Always rejoice in the Lord, πάλιν ἐρῶ χαίετε!

Related Articles

Μὲ ἀμέριστον ἐνδιαφέρ καὶ μὲ τὴν ὀφειλομένην προσοχὴν παρακολουθοῦντες πάντοτε ἀπὸ τὸ ἐν Κωνσταντινουπόλει Σεπτὸν Κ κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τὴν ὅλην ակտիվότητα καὶ τὰς εὐγενεῖς πρωτοβουλίας τῆς ὑμετερῆς «Διακοινόβου, οὐ παύομεν δεόμενοι τοῦ Κυρίου Παντοκράτορος ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τοῦ σπουδαίου ἔργου ὑμῶν, ὡς καὶ ὑπὲρ τῶν κοινοβουλίων καὶ τῶν Κρατῶν ἅτινα ἐκπροσωπεῖτε, ἀπονέμοντες ὑμῖν ἑκάστοτε τὴν Πατριαρχικὴν ἡμῶν εὐλογίαν καὶ εὐχήν, ἐν ἀγάπῃ ἐκτενεῖ καὶ βαθείᾳ.

Ἤδη συνέρχεσθε εἰς τὴν ἁγιοτόκον καὶ εὔανδρον Κρήτην, ἐξέχουσαν καὶ ἱστορι-κὴν Ἐπαρχίαν τοῦ καθ ’ἡμᾶς ἁγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου, συγκρο-τοῦντες τὴν 28ην Γενικὴν Συνέλευσιν ὑμῶν, κεντρικὸν ἔχουσαν θέμα τὸ ἄκρως ἐπίκαι-ρον καὶ βαρυσήμαντον: "The future of the world, τὸ future τῆς Εὐρώπης μετὰ τὴν πανδημία ». Ἀπὸ τοῦ ἀγρυπνοῦντος μαρτυρικοῦ Φαναρίου σᾶς καλωσορίζομεν εἰς τὸ κανονικὸν ἔδαφος ἡμῶν, χαιρετίζομεν ἐγκαρδίως τὴν σύναξίν σας καὶ εὐλογοῦμεν τὰς ἐργασίας αὐτῆς.

Ὁλη ν ἀνθρωπότης ὑφίσταται ἀπὸ ἑνὸς καὶ ἡμίσεως ἔτους τὸν φρικαλεύθε καὶ βροτολοιγὸν λοιμὸν τοῦ Covid-19 καὶ τῶν ποικίλων καὶ πολυωνύμων μεταλλάξουν αὐτοῦ. Θρῆνος ἠκούσθη ἐν Ραμᾷ! Ὑπὲρ τὰ چهارρα ἑκατομμρια οἱ νεκροὶ καὶ περὶ τὰ διακοσια ἑκατομμρια οἱ νοσοῦντες συνάνθρωποι ἡμῶν παγκοσμίως, ἐνῷ πολλοὶ τῶν ἀποθεραπευομένων ἐξακολουθοῦν ἐπὶ μακρὸν νὰ ὑποφέρει ἀπὸ διάφορο σοβαρὰ δευτερογενῆ πρόβλημα ὑγείας, trupτικ καὶς καὶ ψυχικῆς. Ὁ πόνος εἶναι ἀπερίγρα-πτος, Or grief difficult to tell, τὰ δάκρυα ἀείρροα εἰς κάθε γωνίαν τῆς Οἰκουμένης. Ἡ κανονικότης τοῦ βίου ἔχει ἀνατραπῆ, τόσον εἰς προσωπικόν, ὅσον καὶ εἰς κοινωνικὸν καὶ κρατικὸν καὶ διακρατικὸν ἀκόμη ἐπίπεδον! Χωποχωρισμοί, ἀποκλεισμοί, ἀπομονώ-σεις, ἀναστολὴ ἐμπορικῶν, ἐκπτεχντικῶν, οἰκονομικῶν, περιηγητικῶν, technicians, artist, ψυχαγωγικῶν καὶ ἐπιστημονικῶν, largely, activities, γυρί-ζουν ὀδυνηρῶς εἰς τὰ ὀπίσω τοὺς δείκτας τοῦ ὡρολογίου μὲ ἀπροσμετρήτους ζημίας, μόχι μόνον .λικάς! Οὐδὲ αὐτὸς ὁ ἐκκλησιαστικὸς καὶ λειτουργικὸς βίος τῶν πιστῶν ἔμεινεν ἀνεπηρέαστος! Οἱ πιστοὶ ἐβίωσαν καὶ ἀκόμη πολλαχοῦ βιώνουν στέρησιν τῆς εὐχαριστιακῆς των συνάξεως καὶ μεταλήψεως τῶν Θείων, βιώνουν ἀληθῆ πνευματικὸν λιμόν. Ἐνῷ ὁ λιμὸς ὁ ὑλικὸς ἀκολουθεῖ κατὰ πόδας τὸν λοιμὸν τῆς πανδημίας, mainly in the lower economic classes of all countries, καὶ .χι μόνον τῶν πενεστέρων τοῦ λεγομένου Τρίτου Κόσμου. By the last of these countries, αἱ ὁποῖαι στεροῦνται καὶ πόρων καὶ ὑποδομῶν, φρονοῦμεν ὅτι αἱ εὐρωστότεραι οἰκονομι-κῶς καὶ ἰατροφαρμακευτικῶς ἐπαρκέστεραι Χῶραι ὀφείλουν νὰ ἐπιδείξουν ἀμελητὶ ηὐξημένην ἀλληλεγγύην, κυρίως προμηθεύουσαι αὐτὰς δωρεὰν ἱκανὰς ποστήτας ἐμβολίων καὶ θεραπευτικῶν σκευασμάτων.

Οἱ ἁρμόδιοι ἰατροὶ καὶ ἐρευνηταὶ δαπανῶνται μέρεςῶς πανταχοῦ διὰ τὴν ἀνάσχεσιν τῆς πανδημίας, οἱ νοσηδευὶ θυσιάζονται εἰς τὸ καθῆκον τῆς περιποιήσεως τῶν νοσούντων, οἰ οκονονομοι ἀποδύρονται τὰς τεραστίας ζημίας τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας, οἱ θρωνθρωποι τοῦ πνεύματος προσπαθοῦν νὰ ἐμφυσύσουν παραμυθίαν καὶ αἰσιοδοξίαν, οἱ ἐμπεπιστευμένοι τὴν πολιτικὴν ἐξουσίαν ἀγωνιοῦν καὶ ἀναζητοῦν ἐπειγόντως λύσεις διὰ τὸν Ἰμαλαϊακὸν ὄγκον τῶν προβλημάτων, ⁇ ἀνθρωπότης ὅλη ζῇ κατατάσεις ἐν πολλοῖς ἐνθυμιζούσας στοιχεῖα τοῦ βιβλίοίου τῆς Ἀποκαλύψεως!

Ὑπ 'αὐτὰς τὰς σκοτεινὰς συνθήκας καὶ μὲ τοιαῦτα λίαν χαλεπὰ δεδομένα, καλεῖσθε, Dear, νὰ καταθέσητε, ὡς Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι κοινοβουλευτικοὶ ἐκπρόσωποι, λόγον ἐλπίδος, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Νικητῇ τοῦ θανάτου, ἐλπίδος, διὰ τὸ αὔριον τῆς Εὐρώπης καὶ τοῦ κόσμου! Reason, ὁ ῖποῖος θὰ φωτίσῃ εὐαγγελικῶς καὶ λυτρωτικῶς τὰ βήματα ὄχι μόνον τῶν Χριστιανῶν ψηφοφόρων σας, ἀλλὰ καὶ τῶν Κυβερνήσεών σας καὶ ὅλης ἀδιακρίτως τῆς ἀνθρωπότητος. Yes, ἡμεῖς οἱ πιστεύοντες εἰς τὸν Θεάνθρωπον Λυτρωτὴν τοῦ Κόσμου, τὸν βαστάζοντα τὰς ἀσθενείας, τὰ πάθη καὶ τὸν ὅλον φόρτον τῶν ψυχῶν καὶ τῆς ζωῆς ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ἐξ ἰδίας ἐμπειρίας δυνάμεθα νὰ διακηρύξωμεν ὅτι τὸν τελευταῖον λόγον δὲν τὸν νχει ὁ λοιμός, ἡ πανδημία καὶ τὰ παρεπόμενά των, ἀλλ 'Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ Ζωὴ καὶ ἡ στανάστασις καὶ ἐκφράζει θυσιαστικῶς τὴν πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἀγάπην τῆς Τρησηλίου Θεότητος.

Ἐκφράζοντες ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ καὶ τὰ θερμὰ ἡμῶν συλλυπητήρια ἐπὶ τῇ πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν ἐκδημίᾳ τοῦ ἀειμνήστου πρώην Γενικοῦ Γραμματέως τῆς «Διακοινό-βουλευτικῆς Συνελεύσεώς» σας εὐσεβοῦς ὐ, εὐχόμεθα τὴν ἐν Χώρᾳ Ζώντων ἀνάπαυσίν του καὶ τὴν ἐκεῖθεν προσευχητικὴν συνδρο-μην του πρὸς εὐόδωσιν τῶν ἐργασιῶν καὶ καλλίκαρπον συνέχειαν τοῦ πολλὰ ὑποσχο-μένου ἔργου σας.

Αἴροντες χεῖρας καταστέφομεν ἕνα ἕκαστον τῶν μελῶν καὶ τῶν λοιπῶν συντελεστῶν καὶ ὅλων τῶν συμπαρόντων τῇ Πατριαρχικῇ ἡμῶν εὐλογίᾳ, εὐχόμενοι «περισσεύειν μᾶλλον» εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν!

,July July 15

More on this topic

Advertisment

Reverend Dorotheus II

Mykonos Monasteries: Divine Liturgy in the Chapel of Agios Mamantos in I.M.. Paleokastro Ano Mera Mykonos

AT THE CEMETERY CHURCH OF AGIOS MAMANTOS ON THE UPPER DAY OF MYKONOS, HIS HOLINESS WAS SERVED TODAY. ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄ Σήμερα το πρωί, His Eminence Mr.. Dorotheos II ...

With reverence and devotion

Church of Mykonos: Celebration of Panagia "Gorgoypikou" at I.N.. Panachrantou [pictures]

Ο εορτασμός της Παναγίας Γοργοϋπηκόου στην Μύκονο Σε κλίμα κατάνυξης τιμήθηκε η εορτή της Παναγίας Γοργοϋπηκόου ή Γοργοεπηκόου στον Ιερό ναό Παναγίας Παναχράντου στην Χώρα...

Liturgical music

Lamentation by Choir Chanting the Holy Metropolitan Church of the Holy Virgin Mykonos

Lamentation by Choir Chanting the Holy Metropolitan Church of the Holy Virgin Mykonos
error: Content is protected !!