Вселенский Патриарх: Сообщение от А.. Th. Его Святейшество Вселенский Патриарх господин. Варфоломея к 28-й Генеральной ассамблее Межпарламентской Ассамблеи Православия Всегда радуйтесь о Господе, πάλιν ἐρῶ χαίετε!

Статьи по Теме

Μὲ ἀμέριστον ἐνδιαφέρ καὶ μὲ τὴν ὀφειλομένην προσοχὴν παρακολουθοῦντες πάντοτε ἀπὸ τὸ ἐν Κωνσταντινουπόλει Σεπτὸν Κ κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τὴν ὅλην ակտիվ ότητα καὶ τὰς εὐγενεῖς πρωτοβουλίας τῆς ὑμετερῆς «Διακοινόβου, οὐ παύομεν δεόμενοι τοῦ Κυρίου Παντοκράτορος ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τοῦ σπουδαίου ἔργου ὑμῶν, ὡς καὶ ὑπὲρ τῶν κοινοβουλίων καὶ τῶν Κρατῶν ἅτινα ἐκπροσωπεῖτε, ἀπονέμοντες ὑμῖν ἑκάστοτε τὴν Πατριαρχικὴν ἡμῶν εὐλογίαν καὶ εὐχήν, ἐν ἀγάπῃ ἐκτενεῖ καὶ βαθείᾳ.

Ἤδη συνέρχεσθε εἰς τὴν ἁγιοτόκον καὶ εὔανδρον Κρήτην, ἐξέχουσαν καὶ ἱστορι-κὴν Ἐπαρχίαν τοῦ καθ ’ἡμᾶς ἁγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου, συγκρο-τοῦντες τὴν 28ην Γενικὴν Συνέλευσιν ὑμῶν, κεντρικὸν ἔχουσαν θέμα τὸ ἄκρως ἐπίκαι-ρον καὶ βαρυσήμαντον: "Будущее мира, τὸ будущее τῆς Εὐρώπης μετὰ τὴν πανδημία ». Ἀπὸ τοῦ ἀγρυπνοῦντος μαρτυρικοῦ Φαναρίου σᾶς καλωσορίζομεν εἰς τὸ κανονικὸν ἔδαφος ἡμῶν, χαιρετίζομεν ἐγκαρδίως τὴν σύναξίν σας καὶ εὐλογοῦμεν τὰς ἐργασίας αὐτῆς.

Λη ν νθρωπότης ὑφίσταται ἀπὸ ἑνὸς καὶ ἡμίσεως ἔτους τὸν φρικαλεύθε καααεὶ βρωπολοιγὸν λοιμν νοκ νοκ νοκ λο νοκ νοκ λο, Covid-19. Θρῆνος ἠκούσθη ἐν Ραμᾷ! Πὲρ τὰ ار ρα ἑκατομμρια οἱ νεκροὶ καὶ περὶ τὰ διακοσια ἑκατομμρια οἱ νοσοῦντες συνάνθρωποι, νῷ πολλοὶ τῶν ἀποθεραπευομένων ἐξακολουθοῦν ἐπὶ μακρὸν νὰ ὑποφέρει ἀπὸ διάφορο σοβληρὰαευτερογβ, trupτικ καὶς καὶ ψυχικῆς. Ὁ πόνος εἶναι ἀπερίγρα-πτος, Или горе трудно сказать, τὰ δάκρυα ἀείρροα εἰς κάθε γωνίαν τῆς Οἰκουμένης. Ἡ κανονικότης τοῦ βίου ἔχει ἀνατραπῆ, τόσον εἰς προσωπικόν, ὅσον καὶ εἰς κοινωνικὸν καὶ κρατικὸν καὶ διακρατικὸν ἀκόμη ἐπίπεδον! Χωποχωρισμοί, ἀποκλεισμοί, ἀπομονώ-σεις, ἀναστολὴ ἐμπορικῶν, ἐκπτεχντικῶν, οἰκονομικῶν, περιηγητικῶν, техники, художник, ψυχαγωγικῶν καὶ ἐπιστημονικῶν, во многом, виды деятельности, γυρί-ζουν ὀδυνηρῶς εἰς τὰ ὀπίσω τοὺς δείκτας τοῦ ὡρολογίου μὲ ἀπροσμετρήτους ζημίας, μόχι μόνον .λικάς! Οὐδὲ αὐτὸς ὁ ἐκκλησιαστικὸς καὶ λειτουργικὸς βίος τῶν πιστῶν ἔμεινεν ἀνεπηρέαστος! Οἱ πιστοὶ ἐβίωσαν καὶ ἀκόμη πολλαχοῦ βιώνουν στέρησιν τῆς εὐχαριστιακῆς των συνάξεως καὶ μεταλήψεως τῶν Θ, βιώνουν ἀληθῆ πνευματικὸν λιμόν. Ἐνῷ ὁ λιμὸς ὁ ὑλικὸς ἀκολουθεῖ κατὰ πόδας τὸν λοιμὸν τῆς πανδημίας, в основном в низших экономических классах всех стран, καὶ .χι μόνον τῶν πενεστέρων τοῦ λεγομένου Τρίτου Κόσμου. Последней из этих стран, αἱ ὁποῖαι στεροῦνται καὶ πόρων καὶ ὑποδομῶν, φρονοῦμεν ὅτι αἱ εὐρωστότεραι οἰκονομι-κῶς καὶ ἰατροφαρμακευτικῶς ἐπαρκέστεραι Χῶραηληληλουγεξνιηληληγεξνιντεν, в основном.

Οἱ ρμόδιοι ἰατροὶ καὶ ἐρευνηταὶ δαπανῶνται μέρεςῶς πανταχοῦ διὰ τὴν ἀνάσχεσιν τῆς πανδημίας, οἱ νοσηδευὶ θυσιάζονται εἰς τὸ καθῆκον τῆς περιποιήσεως τῶν νοσούντων, οἰ οκονονομοι ἀποδύρονται τὰς τεραστίας ζήμίας τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας, οἱ θρωνθρωποι τοῦ πνεύματος προσπαθοῦν νὰ ἐμφυσύσουν παραμυθίαν καὶ αἰσιοδοξίαν, οἱ ἐμπεπιστευμένοι τὴν πολιτικὴν ἐξουσίαν ἀγωνιοῦν καὶ ἀναζητοῦν ἐπειγόντως λύσεις διὰτὸγ μανλοκτμλν μανλονκτ, ⁇ Νθρωπότης ὅλη ζῇ κατατάσεις ἐν πολλοῖς ἐνθυμιζούσας στοιχεῖα τοῦ βιβλίοίου τῆς Ἀποκαλύψεως!

Ὑπ 'αὐτὰς τὰς σκοτεινὰς συνθήκας καὶ μὲ τοιαῦτα λίαν χαλεπὰ δεδομένα, καλεῖσθε, Уважаемый, νὰ καταθέσητε, ὡς ριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι κοινοβουλευτικοὶ ἐκπρόσωποι, λόγον ἐλπίδος, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Νικητῇ τοῦ θανάτου, ἐλπίδος, διὰ τὸ αὔριον τῆς Εὐρώπης καὶ τοῦ κόσμου! Причина, ὁ ποῖος θὰ φωτίσῃ εὐαγγελικῶς καὶ λυτρωτικῶς τὰ βήματα ὄχι μόνον τῶν Χριστιανῶν ψηφοφόρων σας, ἀλλὰ καὶ τῶν Κυβερνήσεών σας καὶ ὅλης ἀδιακρίτως τῆς ἀνθρωπότητος. да, ἡμεῖς οἱ πιστεύοντες εἰς τὸν Θεάνθρωπον Λυτρωτὴν τοῦ Κόσμου, τὸν βαστάζοντα τὰς ἀσθενείας, τὰ πάθη καὶ τὸν ὅλον φόρτον τῶν ψυχῶν καὶ τῆς ζωῆς ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ἐξ ἰδίας ἐμπειρίας δυνάμεθα νὰ διακηρύξωμεν ὅτι τὸν τελευταῖον λόγον δὲν τὸν νχει ὁ λοιμός, ἡ πανδημία καὶ τὰ παρεπόμενά των, ἀλλ 'Ἐκεῖνος ὁ ποῖος εἶναι ἡ Ζωὴ καὶ ἡ στανάστασις καὶ ἐκφράζει θυσιαστικῶς τὴν πρὸς τὸν υνειποντηλ.

Ἐκφράζοντες ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ καὶ τὰ θερμὰ ἡμῶν συλλυπητήρια ἐπὶ τῇ πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν ἐκδημίᾳ τοῦ ἀειμνήστου πρώην Γενικοῦ Γραμματέως τῆς «Διακοινό-βουλευτικῆς Συνελεύσεώς» σας εὐσεβοῦς ὐ, εὐχόμεθα τὴν ἐν Χώρᾳ Ζώντων ἀνάπαυσίν του καὶ τὴν ἐκεῖθεν προσευχητικὴν συνδρο-μην του πρὸς εὐόδωσιν τῶν ἐργασιῶν καὶ καλλίκαρπον συνέχειαν τοῦ πολλὰ ὑποσχο-μένου ἔργου σας.

Ροντες χεῖρας καταστέφομεν ἕνα ἕκαστον τῶν μελῶν καὶ τῶν λοιπῶν συντελεστῶν καὶ ὅλων τῶν συμπαόρόντκτντ, εὐχόμενοι «περισσεύειν μᾶλλον» εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν!

,15 июля июль

Еще на эту тему

Реклама

Преподобный Дорофей II

Монастыри Миконоса: Божественная литургия в часовне Святого Мамантоса в I.M.. Палеокастро Ано Мера Миконос

В ЦЕРКОВЬ КЛАДБИЩА СВЯТОГО МАМАНТОСА В ВЕРХНИЙ ДЕНЬ МИКОНОСА СЛУЖИЛАСЬ ЕГО СВЯТОСТЬ СЕГОДНЯ.. ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄ Σήμερα το πρωί, Его Преосвященство г-н. Дорофей II ...

С почтением и преданностью

Церковь Миконос: Празднование Панагии "Горгойпикоу" у И.Н.. Panachrantou [фотографии]

Ο εορτασμός της Παναγίας Γοργοϋπηκόου στην Μύκονο Σε κλίμα κατάνυξης τιμήθηκε η εορτή της Παναγίας Γοργοϋπηκόου ή Γοργοεπηκόου στον Ιερό ναό Παναγίας Παναχράντου στην Χώρα...

Литургическая музыка

Траурная эпитафия с Псалтырем церкви Святой Митрополии Великой Панагии Миконос

Траурная эпитафия с Псалтырем церкви Святой Митрополии Великой Панагии Миконос
ошибка: Содержание защищено !!