Επιστολή του Μητροπολίτη Σύρου-Μυκόνου στον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο με πρόταση για τη σωτηρία της Εθνικής Τράπεζας. Τι αναφέρει

Related Articles

”Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΝΑ 400 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ” Μία πρωτοβουλία με πολλαπλούς αποδέκτες αλλά και με καταλυτικές επιπτώσεις όχι μόνο στο οικονομικό αλλά και στο πολιτικό «χάρτη» βρίσκεται σε εξέλιξη με πρωταγωνιστή την Εκκλησία της Ελλάδος.
Η πρόταση που βρίσκεται στα «χέρια» του Αρχιεπισκόπου αλλά και όλων των μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για την κάλυψη άνω του 50% της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τραπέζης όχι μόνο καθιστά την εκκλησία σε έναν από τους μεγαλύτερους μετόχους του κορυφαίου τραπεζικού ομίλου της χώρας αλλά -και το κυριότερο- την επαναφέρει…….
στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας σε μία μάλιστα περίοδο που το «έλλειμμα αξιοπιστίας» των πολιτικών κομμάτων βρίσκεται στο ναδίρ.

Ο Μητροπολίτης Σύρου ανέλαβε την πρωτοβουλία να προτείνει την συμμετοχή της Εκκλησίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τράπεζας ώστε να αποφευχθεί, σύμφωνα με το romfea.gr, “ο επαπειλούμενος αφελληνισμός του πρώτου πιστωτικού ιδρύματος της νεωτέρας Ελλάδος”.

Η πρόταση του Μητροπολίτη κ. Δωρόθεου έχει ως εξής:
«Τά εἰς τήν οἰκονομικήν τῆς ἡμετέρας Πατρίδος, ἀλλ’ ἐπ` ἐσχάτων καί τῆς Κύπρου, ζωήν τεκταινόμενα, μέ τάς γνωστάς ὀδυνηράς ἐπιπτώσεις εἰς τήν ὰτομικήν τῶν Ἐλλήνων ζωήν καί τήν κοινωνικήν συνοχήν, εὐλόγως ἅπαντας προβληματίζουν καί ἐντόνως ἀνησυχοῦν, μηδεμιᾶς, μάλιστα, εἰς τό ἄμέσον μέλλον ἐξόδου διαφαινομένης καί ἐν ταὐτῷ τῆς πολλαπλῆς καί πολυεπιπέδου κρίσεως διαρκῶς ὀξυνομένης.

Τῶν πραγμάτων καί τῶν καταστάσεων οὔτως ἐχόντων, φρονοῦμεν ὅτι ἴσως ἤγγικεν ἡ ὥρα μιᾶς εἰσέτι μεγάλης πρός τό χειμαζόμενον Γένος εὐθύνης τῆς Ἐκκλησίας καί ἡμῶν τῶν συγκροτούντων τό Σεπτόν Σῶμα τῆς Ἰεραρχίας. Ὡς ἐλάχιστον ταύτης μέλος, μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ διά τοῦ παρόντος καταθέτομεν μίαν σκέψιν ἡ ὁποία, πέραν τοῦ όντως τιτανίου φιλανθρωπικοῦ έργου, τό ὀποῖον εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί ἁπάσας τάς Ἱεράς Μητροπόλεις ὲπιτελεῖται, ἡ ὁποία, ἴσως ἀποτελέσει ρηξικέλευθον πρωτοβουλίαν, ἡ ὁποία θά ὰναδείξῃ τόν διαχρονικόν Ἐθναρχικόν καί ὑπέρ τοῦ Λαοῦ θυσιαστικόν ρόλον τῆς Εκκλησίας.

Αἰ πρόσφατοι ἐξελίξεις εἰς τόν Τραπεζικόν τομέα καί τό ἀνακύψαν θέμα τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν Ἑλληνικῶν Τραπεζῶν, ματαιωθείσης τῆς συμφωνίας διά τήν συγχώνευσιν τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἐλλάδος μετά τῆς Eurobank, δημιουργοῦν νέα δεδομένα καί νέας προκλήσεις διά τήν Έκκλησίαν.

Ὡς πληροφορούμεθα, ἡ Ἐθνική Τράπεζα, εἷς ἐκ τῶν μεγαλυτέρων μετόχων τῆς ὁποίας εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὡς διαθέτουσα 15.000.000 μετοχάς αὐτῆς, καλεῖται νά προβῇ μόνη της εἰς ἀνακεφαλαιοποίησιν, διά τῆς ἐξευρέσεως παρά τῶν μετόχων αὐτῆς τοῦ δέκα τοῖς ἑκατόν (10%) τῶν συνολικῶς ἀπαιτουμένων κεφαλαίων.

Κατά συγκεντρωθείσας δέ πληροφορίας μας, θά ἀπαιτηθοῦν 9,7 δίς Εὐρώ διά τήν ἀνακεφαλαιοποίησίν της. Ἐκ τούτων, τά δύο (2) δίς θά προέλθουν ἑκ μετατρεψίμων ὁμολογιῶν (τά ὑπό τῶν εἰδικῶν λεγόμενα COCO’s), τά δ` ὑπόλοιπα 7,7 δίς θά πρέπῃ νά ἀναζητηθοῦν εἴτε ἀπό ἰδιῶτας ἐπενδυτάς, μέ προτιμησιακόν δικαίωμα ἐκ τῶν ὑπαρχόντων, εἴτε ἀπό τήν κάλυψιν τοῦ δέκα τοῖς εκατόν (10%) τοῦ ποσοῦ αὐτοῦ κατ’ ἐλάχιστον ἀπό ἰδιωτικά κεφάλαια. Συμπερασματικῶς, ἠ Ἐθνική Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἁναζητεῖ τήν στιγμήν αὐτήν 770 ἑκατομμύρια Ευρώ, προκειμένου νά μή κρατικοποιηθῇ.

Τό ζητούμενον, βεβαίως, δέν εἶναι ἡ κρατικοποίησις τῆς Ἑθνικῆς Τραπέζης, διά τήν ὁποίαν, ὑπό διαφορετικάς συνθῆκας, οὑδείς θά ἔφερεν ἀντίρρησιν, ἀλλ’ ὁ ἐπαπειλούμενος ἀφελληνισμός τοῦ πρώτου Πιστωτικοϋ Ἱδρύματος τῆς νεωτέρας ¨Ελλάδος, μέσῳ τῶν ἐξευτελιστικῶν σήμερον τιμῶν τῶν μετοχῶν, καί ἡ ἐξ αὐτοῦ καταδολίευσις τῶν ὐφισταμένων μετόχων της, ἐν οἷς καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.

Διά τοῦ παρόντος, ὅθεν, τήν πρός Ὑμᾶς καταθέτομεν ἀγωνίαν, διερωτώμενοι, ἐάν ὡς μέτοχοι, ἁλλά καί ὡς ποιμαίνουσα Ἐκκλησία, μείνωμεν ἀδιάφοροι καί ἀπαθεῖς εἰς τόν ἐπιχειρούμενον ἀφελληνισμόν τῆς μεγαλυτέρας Τραπέζης τῆς Πατρίδος μας καί τόν ἀφανισμόν τῆς ἐπενδεδυμένης εὶς αὐτήν περιουσίας μας! Κρίνοντες δ’ ὅτι εὑρισκόμεθα ἐνώπιον ἱστορικῶν εὐθυνῶν ἔναντι τῶν τε προκατόχων καί τῶν διαδόχων ἡμῶν, βαθυσεβάστως ὑποβάλλομεν Ὑμῖν τάς ἡμετέρας σκέψεις καί προτάσεις, ὡς βαθυτέρας μελέτης καί εὑρυτέρας συζητήσεως ἀφορμήν. Εἰδικώτερον, θεωροῦμεν ἐπιβεβλημένην τήν συμμετοχήν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος είς τήν ἐπικειμένην αὔξησιν τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου τῆς Ἐθνικής Τραπέζης, ὑπό τάς ὡς κάτωθι προϋποθέσεις, αἱ ὁποῖαι θά Τήν ἐξασφαλίζουν ὰπό πάσης ἀπόψεως:

1. Ἡ συμμετοχή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἑπιβάλλεται νά εἶναι πολύ μεγάλη, ὑπερκαλύπτουσα τό ἀναλογοῦν μερίδιόν Της.

2. Ἡ τοιαύτη συμμετοχή σκόπιμον εἶναι νά ἀποσκοπῇ εἰς τό πλειονοψηφικόν πακέτον τῆς Ἐθνικής Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος.

3. Ἠ συμμετοχή Της νά πραγματοποιηθῇ ὑπό αὐστηρούς ὅρους, συμφωνηθησομένους μεταξύ τῆς Διοικήσεως τῆς Τραπέζης καί τῆς ἁρμοδίας καί κατά πάντα ἱκανῆς καί ἀποτελεσματικῆς Συνοδικῆς ἐπί τῶν Οὶκονομικῶν Ἐπιτροπῆς, τοῦ τε Προέδρου καί τῶν μελῶν αὐτῆς, οἱ ὁποῖοι, ἐν τέλει, τεθήσονται ὑπό τήν ἔγκρισιν τοῦ Σεπτοῦ Σώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας.

4. Θεωρεῖται δ` ὡσαύτως αὐταπόδεικτον ὅτι ἡ Ἑκκλησία τῆς Ἑλλάδος θά ὁρίζει τήν πλειονοψηφίαν τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑθνικῆς Τραπέζης.

5. Ἡ συμμετοχή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος προτείνεται νά πραγματοποιηθῇ διά τῆς χρήσεως τῶν ἀνηκόντων εἱς Αὐτήν ἀκινήτων, ἡ ἀξία τῶν ὁποίων, ὡς προκύπτει ἐκ τῶν διενεργηθεισῶν κατά τήν παριππεύσασαν τριετίαν, παρ` ἐξειδικευμένων ἐταιρειῶν τῶν Τραπεζῶν, ἐκτιμήσεων, ἀνέρχεται εἰς τό ποσόν τῶν τετρακοσίων, τοὐλάχιστον, ἑκατομμυρίων (400.000.000) Ευρώ, ἡ δ’ ἀπόδοσις αὐτῶν, κατά τήν διαρρεύσασαν διετίαν βαίνει συνεχῶς μειουμένη.

Πεποιθότες ὅτι μιά τοιαύτη ἐξέλιξις καί πρωτοβουλία τῆς Ἐκκλησίας θά ἀποβῇ ἐπ` ἀγαθῷ Αὐτῆς καί κυρίως τῆς δεινῶς χειμαζομένης κοινωνίας, τάς ἀνωτέρω ὑποβάλλομεν εἱς τήν Ὑμετέραν ἐχέφρονα κρίσιν σκέψεις καί διατελοῦμεν».

Ο ιεράρχης, ένας από τους πλέον δραστήριους με έντονη κοινωνική αλλά και ανθρωπιστική δράση στην περιοχή του, ανέλαβε την πρωτοβουλία να προτείνει την συμμετοχή της Εκκλησίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ώστε να αποφευχθεί «ο επαπειλούμενος αφελληνισμός του πρώτου πιστωτικού ιδρύματος της νεωτέρας Ελλάδος». Η συμμετοχή της Εκκλησίας θα είναι μεγαλύτερη από το ποσοστό που της αναλογεί ως ήδη μέτοχος (διαθέτει περί τα 15.000.000 μετοχές). Η συμμετοχή, θα γίνει εντός ενός προκαθορισμένου πλαισίου με τη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας το οποίο μεταξύ των άλλων θα προβλέπει την αναλογική συμμετοχή της Εκκλησίας στο Δ.Σ. του ιδρύματος.

More on this topic

Advertismentspot_img

Σεβασμιώτατος Δωρόθεος Β'

Με ευλάβεια και κατάνυξη

Liturgical music

error: Content is protected !!