Πανοσιολογιώτατος Αλέξιος για θεραπευτικές μεθόδους: Σας καλώ και σας παρακαλώ, νά ανοίξετε τήν καρδιά σας στον Μέγα Ιατρό των ψυχών και των σωμάτων και Σωτήρα μας Ιησού Χριστό!

Related Articles

O Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης και Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Παναγίας Τουρλιανής π. Αλέξιος Παπαδόπουλος, ενημερώνει τους πιστούς για τις ανορθόδοξες θεραπευτικές μεθόδους – εναλλακτικές θεραπείες με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ιεράς Μονής.

Σᾶς καλῶ καὶ σᾶς παρακαλῶ, λοιπόν, νὰ κλείσετε τὰ αὐτιά σας στὶς καινοφανεῖς αὐτὲς κινήσεις καὶ πρακτικὲς καὶ νά ἀνοίξετε τήν καρδιά σας στόν Μέγα Ἰατρό τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων καί Σωτῆρα μας Ίησοῦ Χριστό!

Προς τούς Εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς Ἄνω Μερᾶς Εὐλογημένοι μου Χριστιανοί,
ἡ ἐνανθρώπιση τοῦ Τἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία πρόσφατα καί ἐφέτος ἀξιωθήκαμε νά ἑορτάσουμε, ἔφερε στόν κόσμο τήν ἐξ ὕψους ἀνατολή μιᾶς νέας ἐποχῆς, τῆς ἐποχῆς τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς ἐπαναφορᾶς του στό πρωτόκτιστο κάλλος!

Κατά ταῦτα, μόνο μέσα στήν Ἐκκλησία, τήν ὁποία ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός μέ τό τίμιο Αἷμα Σου θεμελίωσε, καί μέ τή συμμετοχή στή Μυστηριακή Σης ζωή, ὁ ἄνθρωπος ἀναγεννᾶται, ἀνακαινίζεται, γίνεται ἄλλος ἄνθρωπος, ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ἄνθρωπος τῆς ἀνυπόκριτης καί θυσιαστικῆς ἀγάπης πρός τόν Θεό καί τό συνάνθρωπο, ἄνθρωπος τῆς εἰρήνης καί τῆς καταλλαγῆς, τῆς ἐλπίδας καί τῆς ὑπομονῆς, τῆς κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης καί τῆς χωρίς ἀποκλεισμούς και διακρίσεις προσφορᾶς πρός τόν ἄλλο ἄνθρωπο, τόν ἀδελφό μας !

Παρά ταῦτα, ὅμως, ἔχουν τελευταῖα ἐμφανισθεῖ καί στό νησί μας ἄτομα καί ὀργανώσεις, ποὺ μέσῳ τοῦ διαδικτύου, ἀλλὰ καὶ διαλέξεων, ἀναπτύσσουν δοξασίες (π.χ, συμπαντικὴ ἐνέργεια) καὶ ἀσκοῦν πρακτικὲς (π.χ διαλογισμός), ποὺ εἶναι ἀπολύτως ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη μας.

Πρόκειται γιὰ θέσεις ποὺ συναντᾶμε σὲ ὁμάδες καὶ ὁπαδοὺς τοῦ ἄκρως ἀντιχριστιανικοῦ χώρου τῆς λεγομένης «Νέας Ἐποχῆς» (Νewage), συνδυασμένες μάλιστα, πολλές φορές, καὶ μὲ ἕνα ἑλκυστικὸ λεξιλόγιο.

Οἱ «θεραπευτικὲς» αὐτές λατρεῖες, ἐναλλακτικὲς ἤ «κβαντικές θεραπεῖες» πληθαίνουν συνεχῶς καὶ ὑπόσχονται ὅτι θεραπεύουν κάθε ψυχοσωματικὴ πάθηση, ἐνῷ ἀνήκουν στὸ φαινόμενο τοῦ ἀποκρυφισμοῦ τῆς ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ.

Οἱ ἐναλλακτικοὶ αὐτοὶ τρόποι θεραπείας βασίζονται στὴν ἀπωανατολικὴ μεταφυσικὴ καὶ εἶναι ἀντιεπιστημονικοὶ καὶ ἀνορθόδοξοι.

Χρησιμοποιοῦν ὑποτίθεται πανάρχαια συστήματα θεραπείας, ὅπως εἶναι οἱ διαφόρων ὀνομασιῶν ἀόρατες καὶ μὴ ἐπαληθεύσιμες ἐνέργειες (ποὺ δὲν ἀναγνωρίζονται ἀπὸ τὴ δυτικὴ ἰατρικὴ) καὶ ἡ ἴαση ἐπιτυγχάνεται κατ’ αὐτοὺς σὲ ἐνεργειακό, συμπαντικὸ καὶ ὁλιστικὸ ἐπίπεδο.

Σκοπός τους εἶναι νὰ ἐξισορροπηθεῖ δῆθεν ὁ ἀποκρυφιστικός ‘αἰθέρας’, ἢ ἡ μὲ ὁποιαδήποτε ἄλλη ὀνομασία ἰδίου περιεχομένου ἐνέργεια, ποὺ δῆθεν διεκόπη μέσα στὸν ἀσθενῆ, καὶ ποὺ γι’ αὐτὸ πιστεύουν ὅτι ἀρρώστησε.

Πρόκειται γιὰ μιὰ βιομηχανία ποὺ ἁπλώνεται μὲ τὴ μορφὴ πολυπληθῶν συλλόγων καὶ προσφέρεται μὲ ἀποκρυφιστικές –ὡστόσο ἔντεχνα καὶ ὀρθολογιστικὰ διαφημιζόμενες στὴν ἐποχή μας- διδασκαλίες, οἱ ὁποῖες συνεχῶς ἐλέγχονται καὶ ἀποκαλύπτονται, στὴν ἀποκλίνουσα ὡς πρὸς τὴν ὑγεία πρακτική τους, ἀπὸ πολλοὺς ἰατρικοὺς συλλόγους καὶ ἐπιφανεῖς ἰατροὺς στὴν Εὐρώπη καὶ Ἀμερική.

Ποιμαντικὸ ζήτημα προκύπτει ὅταν ἀρκετοὶ χριστιανοί, ἐνῷ ἐκκλησιάζονται καὶ κοινωνοῦν καὶ δέχονται τὰ τῆς πίστεως, ἐν τούτοις, χωρίς νά τό συνειδητοποιοῦν συμμετέχουν καὶ σὲ παραϊατρικὰ κέντρα καὶ σὲ παγανιστικὲς προτάσεις θεραπείας, ποὺ χαρακτηρίζονται ἀντιχριστιανικὲς ἢ στὴν καλύτερη περίπτωση ψευδοεπιστημονικές.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ψυχοσωματικὸ νοσοκομεῖο, δέχεται ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς ἀνθρώπους πού πάσχουν ἀπὸ διάφορες ἀσθένειες, καὶ τοὺς θεραπεύει μὲ τὰ ἅγια μυστήρια.

Ἀναμφιβόλως, ἡ ἐλευθέρια τῆς ἔκφρασης εἶναι ἀγαθό πολύτιμο, ποὺ κατοχυρώνεται ἀπολύτως στὴν πατρίδα μας.

Ταυτοχρόνως, ὅμως, εἶναι καὶ πράξη εὐθύνης τῶν ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ νὰ ἐνημερώνουν τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ γιὰ δοξασίες ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη διδασκαλία καὶ γιὰ ἑτεροδιδασκαλίες, ποὺ ὁδηγοῦν ἀνύποπτους ἀνθρώπους στὴν ἀπώλεια!

Οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ θυμοῦνται πάντα, μεταξὺ τῶν ἄλλων, καὶ τὴν Παύλειο προτροπὴ νὰ προσέχουν «ἀπατηλοὺς καὶ κούφιους συλλογισμοὺς τῆς ἀνθρώπινης σοφίας, ποὺ στηρίζονται σὲ ἀνθρώπινες παραδόσεις καὶ σὲ μιὰ λαθεμένη πίστη πρὸς τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ ὄχι στὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ» (Κολ.2,8), καὶ γι’ αὐτὸ δὲν υἱοθετοῦν δοξασίες καὶ δὲν συμμετέχουν σὲ πρακτικὲς ποὺ εἶναι ἀντίθετες μὲ τὴν χριστιανική τους πίστη.

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί!

Ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι ἡ μόνη Κιβωτὸς τῆς ΢ωτηρίας καὶ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ σωθεῖ ἐκτὸς Αὐτῆς!

Σᾶς καλῶ καὶ σᾶς παρακαλῶ, λοιπόν, νὰ κλείσετε τὰ αὐτιά σας στὶς καινοφανεῖς αὐτὲς κινήσεις καὶ πρακτικὲς καὶ νά ἀνοίξετε τήν καρδιά σας στόν Μέγα Ἰατρό τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων καί Σωτῆρα μας Ίησοῦ Χριστό!
Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ
† ΑΡΧΙΜ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

More on this topic

Advertisment

Σεβασμιώτατος Δωρόθεος Β'

His Eminence Dorotheos B’: Η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθέου τιμήθηκε στο ομώνυμο Επισκοπικό Παρεκκλήσιο στο Καλό Λιβάδι Μυκόνου

The Holy Hieromartyr Dorotheus / Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β' ιερούργησε σήμερα το πρωί στο προσωπικό του Παρεκκλήσιο του Αγίου Δωροθέου, στο Καλό Λιβάδι...

Με ευλάβεια και κατάνυξη

His Eminence Dorotheos B’: Η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθέου τιμήθηκε στο ομώνυμο Επισκοπικό Παρεκκλήσιο στο Καλό Λιβάδι Μυκόνου

The Holy Hieromartyr Dorotheus / Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β' ιερούργησε σήμερα το πρωί στο προσωπικό του Παρεκκλήσιο του Αγίου Δωροθέου, στο Καλό Λιβάδι...

Liturgical music

Easter Sunday Vespers of Agape: Τα στιχηρά του Πάσχα στον Ι.Μ.Ν της Μεγάλης Παναγιάς [video]

Ο χορός των Ιερέων της Μυκόνου ψάλλει τα στιχηρά του Πάσχα: «Αναστάσεως ημέρα, λαμπρυνθώμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα εκ γάρ θανάτου πρός ζωήν, και...
error: Content is protected !!