Καθιερώθηκε η εορτή του Αγίου Αρτεμίου επίσημη αργία για την Μύκονο

Related Articles

Καθιέρωση της 20ης Οκτωβρίου, εορτής της μνήμης του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Αρτεμίου, ως ημέρα αργίας για την Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου  
Δημοσιεύθηκε στις 17/10 στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα 139/2013, με το οποίο επίσημα πλέον η Ελληνική Πολιτεία καθιέρωσε την 20η Οκτωβρίου, εορτή της μνήμης του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Αρτεμίου, ως ημέρα αργίας για το Δήμο Μυκόνου (Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου)……..
 
Η ανακήρυξη της πρώτης επίσημης αργίας για το νησί της Μυκόνου ικανοποιεί ένα αίτημα δεκαετιών των κατοίκων του νησιού, καθώς την 20η Οκτωβρίου εορτάζεται πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου με την συμμετοχή όλων των κατοίκων, περιλαμβάνουσα λιτανεία στους λοιπούς εορτασμούς. 
 
Οι Μυκονιάτες θεωρούν τον Άγιο Αρτέμιο προστάτη τους και τακτικά δίδουν το όνομα του στα τέκνα τους. Η ομώνυμη εκκλησία επί σειρά ετών λειτουργούσε ως ενοριακός ναός ενώ το έτος 2012 ανακαινίστηκε πλήρως με έξοδα των πιστών. 

Κωνσταντίνος Κουκάς

Αν και είχαν γίνει άκαρπες προσπάθειες και παλαιότερα η ανακήρυξη δρομολογήθηκε με το από 18ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικό αίτημα που υπέβαλε προς το Υπουργείο Εσωτερικών ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου και Περιφερειακός Σύμβουλος της Ενότητας Μυκόνου, κ. Κωνσταντίνος Κουκάς, με την υποστήριξη και καθοδήγηση του Μητροπολίτη Σύρου, Τήνου & Μυκόνου κ Δωρόθεου Β’. 

 
Το αίτημα των Μυκονιατών έλαχε της άμεσης και θετικής ανταπόκρισης του τότε αρμόδιου Υπουργού Εσωτερικών κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος την 25η Απριλίου 2013 σε συνάντηση με τον κ. Κουκά υπέγραψε την σχετική απόφαση.

Πλέον, μετά και την υπογραφή του σχετικού Διατάγματος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια και τους συναρμόδιους Υπουργούς, η απόφαση αναρτήθηκε σήμερα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ από το Υπουργείο Εσωτερικών και έγινε δεκτή με μεγάλη χαρά στη Μύκονο. 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 222
17 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 139

Καθιέρωση της 20ης Οκτωβρίου, εορτής της μνήμης του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Αρτεμίου, ως ημέρας αργίας για το Δήμο Μυκόνου (Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παραγράφου  10 του άρθρου
35 του Ν. 3274/2004 «Οργάνωση και  λειτουργία των  Οργανισμών
Τοπικής  Αυτοδιοίκησης πρώτου  και  δεύτερου βαθμού» (Α΄ 195).

2. Τις διατάξεις
του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας  για
 την
 Κυβέρνηση
 και  τα  κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε  με  το  άρθρο  πρώτο  του  π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

3. Τη διάταξη της
 παραγράφου
 2 του 
άρθρου  2 του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του  Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων  Οικονομίας,  Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών  Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας,  Δια  Βίου Μάθησης
 και Θρησκευμάτων της Γενικής  Γραμματείας Νέας Γενιάς»
(Α΄ 147).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» ΄ 141).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α΄ 141).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 119/2013
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).

7. Την υπ’ αριθμ.
Υ48/09.07.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου  Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).

8. Την υπ’ αριθμ. οικ.22365/97/05.07.2013 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας  Βασιλείου Κεγκέρογλου»  (Β΄ 1667).

  9. Το γεγονός ότι  από τις
 διατάξεις του
 παρόντος διατάγματος προκαλείται επί του τακτικού προϋπολογισμού και επί
του προϋπολογισμού του Δήμου Μυκόνου και των λοιπών ν.π.δ.δ. και
ν.π.ι.δ. που επιχορηγούνται από τον  κρατικό προϋπολογισμό,  ενδεχόμενη ετήσια
δαπάνη από τυχόν απασχόληση κατά την 20η Οκτωβρίου, ημέρα αργίας  για το Δήμο Μυκόνου (Περιφερειακή
Ενότητα Μυκόνου), προσωπικού των ανωτέρω υπηρεσιών που ενδεχομένως λειτουργούν στον εν λόγω Δήμο (Περιφερειακή Ενότητα), βάσει νόμου, όλες 
τις  ημέρες
του μήνα ή σε δωδεκάωρη  ή εικοσιτετράωρη βάση και την ως εκ τούτου 
καταβολή  της προβλεπόμενης για τις εξαιρέσιμες  ημέρες σχετικής
αποζημίωσης. Η δαπάνη, εκ της αιτίας αυτής, εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα
και από την έκδοση υπουργικής απόφασης ή απόφασης
του οικείου  Δ.Σ. κατά  περίπτωση.
Η εν λόγω δαπάνη, εφόσον συντελεστεί, θα
επιβαρύνει τους  προϋπολογισμούς
 των  οικείων  Υπουργείων, του Δήμου Μυκόνου
και λοιπών νομικών
προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού  δικαίου, κατά  περίπτωση.

10. Τη Δ 251/2013 γνωμοδότηση του  Συμβουλίου  της Επικρατείας, με πρόταση  του 
Υπουργού Εσωτερικών, του Αναπληρωτή  Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθιερώνουμε  την 20η Οκτωβρίου, εορτή 
της μνήμης του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Αρτεμίου, ως ημέρα αργίας για το Δήμο Μυκόνου
(Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου).
Άρθρο 2
Το παρόν διάταγμα ισχύει
 από τη  δημοσίευσή του στην
Εφημερίδα  της
Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό
Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευ
ση και εκτέλεση του παρόντος  διατάγματος.


Αθήνα, 15 Οκτωβρίου  2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
KΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                      ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ


ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

More on this topic

Advertismentspot_img

Σεβασμιώτατος Δωρόθεος Β'

Με ευλάβεια και κατάνυξη

Liturgical music

error: Content is protected !!